Vanaf 25 mei 2018 treed de AVG ( de Algemene Verordening gegevensbeschermin) in werking.

Jouw privacy is voor mij heel belangrijk!

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. 
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik :

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

    Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.